Info MR

Het doel van de medezeggenschapsraad

BS Neel heeft een Medezeggenschapsraad (MR) zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd.

De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt.

De MR draagt bij aan een klimaat van openheid en openbarheid. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit personeelsleden en ouder. De MR van BS Neel bestaat uit 6 personen (3 personeelsleden en 3 ouders).

 

Namens de ouders (als u op de naam klikt kunt u een mail sturen):

Xavier Schobben (voorzitter)

Yvonne Kloth

Eva Kosters

Namens het personeel (als u op de naam klikt kunt u een mail sturen):

Karin Manders

Cécile Mayer

Marloes Prins

 

 

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat

de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan.

 

Met wie praat de medezeggenschapsraad?

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

De schooldirecteur (namens het Bestuur) is een vaste gesprekspartner in het reguliere overleg.

De voorzitter van de Ouderraad zal aansluiten bij het overleg als de MR haar heeft uitgenodigd óf als de OR het zinvol acht om aan te sluiten.

Als u een overleg wilt bijwonen, meldt u dan zich vooraf aan bij een van de MR leden of via ons algemene email adres mrneel@swalmenroer.nl

 

Lid worden?

De MR leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut (3 jaar). Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Alle ouders hebben stemrecht.

Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

De GMR, wat is het verschil met de MR?

De Stichting Swalm en Roer heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Deze GMR is voor alle scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Swalm en Roer. De GMR bespreekt onderwerpen die schooloverstijgend zijn.

Uit de MR van de school zijn leden, een ouder en een leerkracht, afgevaardigd naar de GMR.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u een aantal nuttige links die nog meer details bevatten met betrekking tot de Medezeggenschaps Raad op BS Neel (agenda’s en notulen van vergaderingen, documenten).

 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de MR leden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Xavier Schobben

Voorzitter Medezeggenschapsraad BS Neel